Katalogs
Iepirkumu grozs

Garantija un serviss

Visām precēm, kuras tiek piedāvātas mūsu veikalos, ir garantija, kuru noteic ražotājs saskaņā ar garantijas talona datiem. Gadījumā, ja Jums rodas problēmas ar preci, Jūs varat vērsties RAŽOTĀJA servisā vai veikala kur tika iegādāta prece, uzrādot garantijas talonu un čeku.

Gadījumā, ja kopā ar preci garantijas talons netiek izsniegts, patērētājam 24 mēnešu laika no preces iegādes dienas ir likumā noteiktas tiesības pieteikt prasījumu par līguma noteikumiem neatbilstošu preci.

Pamatgarantija

Garantijas talons un čeks tiek izsniegti patērētājam, iegādājoties preci. Ar garantijas talonu un čeku Jūs varat veikt preces bezmaksas remontu norādītā garantijas termiņa laikā. 

Visām interneta veikalā KIMKO.LV piedāvātajām precēm tiek nodrošināta RAŽOTĀJA garantija. Saņemot preci, Jūs saņemat garantijas dokumentus, kuros ir paskaidroti garantijas noteikumi.

Ja garantijas termiņa laikā precei ir konstatēts ražošanas defekts, tiek veikts bezmaksas garantijas remonts saskaņā ar ražotāja noteikumiem. Šādā gadījumā Jūs varat vērsties preču RAŽOTĀJA servisā, kurš norādīts garantijas talonā vai veikala kur tika iegādāta prece.

Vēršoties servisā, ir nepieciešams uzrādīt garantijas talonu un preces iegādes apliecinošu dokumentu. Lai izvairītos no pārpratumiem, lūdzam rūpīgi iepazīties ar preces lietošanas instrukciju.

Atgadinām, ka patērētājiem 24 mēnešu laika no preces piegādes dienas ir likumā noteiktas tiesības pieteikt prasījumu par līguma noteikumiem neatbilstošu preci, saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības likumu.

Garantijas saistības tiek anulētas gadījumos:

 • ja prece, kas paredzēta personiskām (sadzīves) vajadzībām, tikusi izmantota peļņas gūšanai, ražošanas vajadzībām vai citiem nepieļaujamiem mērķiem;
 • ja prece tikusi lietota neievērojot lietošanas instrukcijā norādītos brīdinājumus;
 • ja uz preces saskatāmas nekvalificēta remonta pēdas;
 • ja veiktas izmaiņas preces konstrukcijā vai shēmā;
 • ja preces sērijas numurs ir izmainīts, izdzēsts vai nav nosakāms.

Bojājumi, kuri anulē garantiju:

 • bojājumi, kurus izraisījusi svešķermeņu, vielu, šķidrumu, kukaiņu iekļūšana preces iekšienē;
 • bojājumi, kurus izraisījusi stihija, ugunsgrēks, sadzīves faktori, nejauši ārējie faktori (strauja sprieguma maiņa elektriskajā tīklā u.c.), kā arī nelaimes gadījumi;
 • bojājumi, kurus izraisījusi neatbilstība barošanas, telekomunikācijas un kabeļu tīklu parametru standartiem un citi ārējie faktori;

Garantija neattiecas:

 • uz izlietošanas materiāliem, piederumu (aksesuāru) komplektiem un barošanas elementiem, ja šādu nomaiņu paredz konstrukcija un tas nav saistīts ar preces izjaukšanu.

KIMKO.LV neuzņemas atbildību par iespējamo kaitējumu, kuru prece tiešā vai netiešā veidā varētu nodarīt cilvēkiem, mājdzīvniekiem vai mantai.

Preces atpakaļ atdošanas tiesības:

 • LR MK Noteikumi Nr. 255 „Noteikumi par distances līgumu" nosaka, ka pircējam ir tiesības atteikties no līguma 14 kalendāra dienu laikā un atdot interneta veikalā iegādāto preci atpakaļ pārdevējam.
 • Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 12. panta vienpadsmitā daļa nosaka, ka patērētājs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā.